فوم بسته بندی

ین نوع فوم بسته بندی به دلیل اشکال مختلفی که دارد می تواند بسته بندی هر نوع محصولی با هر ویژگی خاصی را در برگیرد.